ตลาดประมงท่าเรือพลี - เปิด 6 มิ.ย.

ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดของคนรักอาหารทะเล กลับมาเปิด 6 มิ.ย.นี้

ตลาดประมงท่าเรือพลี จะจัดบริการตั้งโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหาร โต๊ะละ 2 ท่าน โดยจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนผู้บริโภคที่จะไปซื้ออาหารที่ตลาดประมงท่าเรือพลี ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมไวรัสโควิด-19 เช่น ผ่านจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าโดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และใส่หน้ากากอนามัย งดดื่มและจำหน่ายสุรา รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในตลาดประมงท่าเรือพลี

ตลาดประมงท่าเรือพลี” ตั้งอยู่บริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ในอดีตเป็นพื้นที่ท่าเรือประมงขนาดเล็กของชุมชน และเป็นจุดรวมเรือประมงและชาวประมงในการพบปะพูดคุยกัน เดิมเรียกว่า “สะพานศาลเจ้า” เนื่องจากมีศาลเจ้าฮกเกี้ยนเป็นเถ้า (ตั้งอยู่ต้นซอย) และศาลเจ้าทีตี้เปบ้อ (ตั้งอยู่บริเวณท้ายซอย) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปากอ่าวรอยต่อกับป่าชายเลน ซึ่งเป็นทางผ่านของเรือประมงขนาดเล็ก

ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง มาส่งเสริมให้ทำการประมงเชิงอนุรักษ์ โดยใช้เรือขนาดเล็กและอุปกรณ์แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำ จากนั้นในชุมชนมีแนวคิดจัดให้มีตลาดประมงท่าเรือพลีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซื้ออาหารทะเลสดๆ จากเรือประมง ซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรี

ที่มาจาก เมเนเจอร์ https://mgronline.com/travel/detail/9630000057936

error: Content is protected !!